TASWIL: METODE PENYESATAN SYAITAN

Umat yang bertamadun tinggi sentiasa menjadikan wahyu Allah SWT sebagai panduan dan pedoman dalam apa jua bidang kehidupannya. Mereka adalah manusia yang sentiasa sedar perihal dirinya yang berstatus makhluk dan sentiasa mengharapkan bimbingan pertunjuk daripada al-Khaliq. Justeru ayat-ayat al-Quran dan temanya sering menjadi subjek dan objek kajian demi mematangkan sifat-sifat keinsanan internal dan external.

Al-Quran selain berfungsi sebagai kitab hidayah kepada manusia umum dan orang-orang yang beriman secara khusus, juga memberi pengajaran kepada manusia untuk mengenali tipu daya kaum penyesat. Pemimpin penyesat unggul dalam sejarah kemanusiaan adalah Iblis (Azazil) dan konco-konconya yang terdiri daripada para syaitan. Kesesatan Iblis yang membawa bendera ‘takbur’ yakni merasa dirinya melebihi orang lain dalam segala hal (meninggi diri). Ia sengaja tidak mahu tunduk kepada rongrongan nafsu bagi mengiktiraf bahawa dirinya adalah makhluk kerdil ciptaan Allah. Manusia yang bersifat seperti ini dianggap ‘syirik’ kerana merampas ‘hak’ kewibawaan yang hanya layak dimiliki oleh Allah SWT. Imam Muslim, Ibn Majah dan Abu Dawud menyebut hadis Qudsi: “Ketinggian (al-kibriya’) itu selendang-Ku dan keagungan (‘azamah) itu kain-Ku, maka sesiapa yang menyentap salah satu dari keduanya daripada-Ku nescaya Aku akan campakkannya ke dalam neraka jahannam dan Aku tidak peduli.” Allah mengumpamakan sifat ‘meninggi diri’ dan ‘keagungan’ itu sebagai ‘pakaian’ kebesaran yang hanya layak dimiliki Allah SWT. Sifat tersebut tidak layak sama sekali dipakaikan kepada mana-mana makhluk. Justeru sesiapa sahaja yang cuba mengambilnya dan menjadikan sifat dirinya dianggap sebagai telah ‘merampas’ sifat kebesaran Allah. Sementara dalam hadis riwayat Ibn Majah, Nabi SAW bersabda: “Sedikit sahaja daripada riyak adalah syirik.”

Iblis Penyesat

Istilah Iblis diulang sebut oleh al-Quran sebanyak 11 kali, iaitu berkaitan dengan keengganannya lantaran takbur untuk tunduk kepada titah perintah Allah agar sujud menghormati Adam a.s. Lantaran keengganan itu Iblis dijauhkan rahmat oleh Allah dan bahkan dikutuk. Untuk itu Iblis berazam agar bukan hanya dirinya sahaja yang terkutuk, malahan merencanakan agar anak-anak keturunan Adam akan menjadi teman bersama dengannya di neraka. Al-Quran menyebut:

“Sesungguhnya Syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh (yang mesti dijauhi tipu dayanya); sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka.” (S.Fatir, 35: 6).

Iblis telah berjanji kepada Allah untuk menyesatkan umat manusia seluruhnya. Hal ini dijelaskan oleh al-Quran (S. Sad, 38:78-83): “Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat-Ku terus menerus hingga hari kiamat. Iblis berkata: Wahai Tuhanku, jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan (hari kiamat). Allah berfirman: “Dengan permohonanmu itu maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh, hingga ke hari yang termaklum.” Iblis berkata: “Demi kuat kuasa-Mu (wahai Tuhanku) aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu – zuriat Adam itu – yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelewengan.”

Iblis memperoleh ‘lesen’ daripada Allah untuk menyesatkan manusia dan mengarahkan tentera-tenteranya bekerja ke arah itu. Tentera Iblis terdiri daripada para syaitan (jin dan manusia). Istilah syaitan disebut sebanyak 87 kali dengan lafaz syaitanu, syaitani, syaitana; juga dengan istilah syaitanan, syayatinu, syayatini dan syayatina. Adanya syaitan berupa manusia disebutkan dalam ayat al-Quran surah al-An‘am, 6:112: “Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh daripada syaitan-syaitan manusia dan jin…”

Apa yang dibawa oleh syaitan adalah tipu daya (ghurur). Allah mengingatkan dalam surah al-Nisa’, (4:120): “Syaitan sentiasa menjanjikan mereka (dengan janji-janji indah) serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong; dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata.”

Iblis mengajak manusia supaya bersikap takbur, sombong, menolak hakikat kebenaran yang diketahuinya dan tidak ingin bertaubat daripada kesalahan. Perasaan takbur, rasa diri tinggi dan seumpamanya telah menghalangnya dari kembali semula kepada jalan yang benar. Demikianlah al-Quran memperkenalkan ketua utama penyeru kepada kesesatan, dan memperingatkan manusia agar tidak terjatuh dalam perangkap serta jeratnya.

Taswil Dan Agenda Syaitan

Istilah ‘taswil’ daripada perkataan ‘sawwala’ yang bermakna ‘memperdaya’ dengan memperindahkan sesuatu yang buruk (dosa). Al-Raghib al-Asfahani (w.503H) dalam (Mu‘jam Mufradat Alfaz al-Qur’an, 1998: 278) menyebut: “wa al-taswilu: tazyinu al-nafsi lima tahrisu ‘alayhi wa taswirul qabihu minhu bi suratil hasani” (taswil bermaksud menjadikan jiwa memandang indah terhadap sesuatu yang digemarinya dan memberi rupa sesuatu keburukan dengan rupa kebaikan). Al-Quran menyebut perkara ini dalam firman-Nya:

1. “Sesungguhnya orang-orang yang telah berbalik kepada keingkaran mereka sesudah terang nyata kepada mereka kebenaran petunjuk (yang dikemukakan kepadanya), syaitanlah yang memperdayakan mereka (al-syaitan sawwala lahum) (agar berlaku demikian), serta memanjangkan angan-angan mereka. (S. Muhammad s.a.w., 47: 25).

Ertinya syaitan menjadikan rupa buruk keingkaran kepada Allah itu sebagai baik, lantas manusia terpedaya dengannya. Jiwa manusia yang waras pasti tidak akan cenderung kepada kerosakan melainkan kerosakan itu dilihatnya sebagai ‘baik’ lantaran terpedaya dengan syaitan.

2. Dan (bagi mengesahkan dakwaan itu) mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Bapa mereka berkata: “Tidak! Bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara (bal sawwalat lakum ‘anfusukum amra) (yang tidak diterima akal). Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongan-Nya, mengenai apa yang kamu katakan itu.” (S. Yusuf, 12: 18). Ungkapan (bal sawwalat lakum ‘anfusukum amra) (bal sawwalat lakum ‘anfusukum amra) yang serupa diulang pada surah yang sama ayat 83.

Saudara-saudara Nabi Yusuf a.s. telah menipu bapanya Nabi Yackob perihal Yusuf a.s. yang dakwa mereka telah dimakan serigala. Tetapi Nabi Yackob a.s. menafikannya dengan mengatakan bahawa perbuatan jahat yang dilakukan terhadap Yusuf a.s. itu telah diperindahkan oleh nafsu mereka.

3. Ia menjawab: “Aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka, lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu, kemudian aku mencampakkannya; dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku.” (kadha lika sawwalat li nafsi). (S. Taha, 20: 96). Ungkapan ini adalah jawapan daripada Samiri apabila ditanya mengapa beliau membuat Patung Anak Lembu sepeninggalan Nabi Allah Musa a.s. Nafsunya telah memberikan rupa keelokan kepada pembikinan patung tersebut yang sememangnya tidak dibenarkan dalam syariat Nabi Allah Musa a.s. bagi dijadikan sembahan.

Keterangan-keterangan ayat di atas memberi pertunjuk bahawa istilah ‘taswil’ berhubungan rapat dengan ‘nafsu’ (jiwa) yang ada dalam diri manusia. Hal ini diambil kesempatan oleh syaitan untuk melakukan rencana jahatnya. Jalan yang digunakan syaitan untuk menyusup perdayaan ini ialah dengan menggunakan ‘nafsu’ yang ada dalam diri saeseorang. Nafsu ini meruntun manusia ke arah kejahatan. Al-Quran mengingatkan sehubungan pernyataan Nabi Allah Yusuf a.s.:

“Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku; sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan (inna nafsa la ammaratun bissu’i), kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” (12:53).

Potensi Jiwa Manusia

Setiap orang yang mengamati ke dalam dirinya akan menemukan dua potensi saling bertentangan, di mana yang satu mengajak kepada perbuatan baik dan yang lain kepada keburukan. Akal mengajak manusia untuk berbuat baik dan menjadi penjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sementara jiwanya mengajak manusia sesuai dengan tabiat dan kenikmatan hidup yang bersifat sementara.

Al-Quran dalam hal ini menarik perhatian manusia agar mengenali potensi jiwa yang meruntunnya ke arah jalan kesesatan. Menurut al-Quran, tersesatnya jiwa manusia adalah dengan ketundukan dan patuhnya mereka kepada sifat ‘ammarah’ yang berarti memerintah. Al-Quran menyebut ungkapan Nabi Yusuf a.s : “Kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan..” (S.Yusuf,12:53).

Al-Quran memperingatkan manusia untuk tidak mengikuti keinginan nafsu dan perlu memberi penilaian terhadapnya sebagai satu bentuk penyimpangan dari jalan Allah. Firman-Nya: “…dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu. (S. Sad, 38:26)

Abu Nu‘aym al-Asbahani dalam tulisannya Hilyatul Awliya’ (3: 371) mengemukakan riwayat berikut perihal orang yang dihinggapi nafsu ini. “Daripada ‘Ubad bin Kathir bin Qays, ia berkata: Telah datang seorang lelaki dengan pakaian burdah (pakaian yang dipakai oleh orang kaya) pada bahunya lalu duduk di hadapan Rasulullah s.a.w. Setelah itu datang pula seorang lelaki dengan berpakaian kasar lalu duduk di sebelah orang kaya tadi. Lantas orang kaya tersebut bangun sambil memegang pakaiannya. Nabi s.a.w. lalu bersabda: “Apakah tindakan kamu ini lantaran jijik terhadap saudaramu yang muslim? Apakah kamu mengira kekayaanmu akan tertumpah kepadanya atau kefakirannya akan menjangkiti kamu?” Lalu berkata orang kaya itu: “Aku berlindung kepada Allah dan kepada Rasul-Nya (daripada murka Allah dan Rasul-Nya) daripada nafsu yang menyuruh kepada kejahatan, dan syaitan telah menipu daya diriku. Aku bersaksi denganmu wahai Rasulullah bahawa akan kuberikan separuh hartaku kepadanya (si Miskin). Lalu berkata lelaki Miskin itu: “Aku tidak menghendaki pemberian tersebut.” Nabi lalu bertanya: “Mengapa demikian?” Jawab lelaki itu: “Aku bimbang hatiku akan rosak sepertimana kekayaannya telah merosakkan hatinya.”

Sesungguhnya nafsu (ammarah) memerintahkan kepada kejahatan dan barangsiapa yang mengikutinya, ia pasti akan dikhianati. Barangsiapa yang tertidur akibat tipu dayanya, maka ia pasti celaka dan barangsiapa yang rida dengan perbuatan nafsu (ammarah), ia akan dicampakkan ke tempat yang paling buruk.

Metode Nafsu (Ammarah) Menyesatkan Manusia

Sesungguhnya akal dan fitrah yang dibekalkan Allah ke dalam diri manusia memungkinkannya untuk mengenal apa yang disifatkan sebagai keburukan dan kebaikan. Jika demikian, maka bagaimana pula nafsu berupaya menyesatkan manusia? Al-Quran memberikan penjelasan terhadap persoalan ini dalam beberapa ayatnya dengan menggunakan kata taswil dan menyebut bahawa itulah kaedah berkesan yang dipakai nafsu dalam menyesatkan manusia. Taswil bermaksud memperindah sesuatu yang disukai manusia dan memberi rupa bentuk yang bagus kepada perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Dalam ertikata yang berlainan taswil memberi pengertian menghiasi perbuatan dosa dan perlakuan buruk oleh manusia sebagai baik. Umpamanya, meskipun seseorang itu memahami bahawa berdusta adalah sifat yang buruk dan menyalahi akhlak mulia dan dihukum sebagai berdosa, akan tetapi ketika ia berhasrat ingin melakukannya; nafsu ammarah akan menggambarkan adanya maslahat di sebalik perbuatan itu lantas ia pun melakukan kedustaan. Seseorang beranggapan bahawa ia boleh dengan begitu mudah mengakui kesalahannya mengumpat orang lain. Nafsu ammarah menghiasi sifat buruk ini agar mudah dilaksanakan dengan menggambarkan bahawa orang tersebut ‘layak diumpat’, ‘tidak ada salahnya’, ‘apa salahnya kerana beliau itu memang buruk akhlaknya’, ‘kalau pun kamu akukan umpatan terhadapnya, nanti kamu boleh mohon kemaafaan daripadanya’ dan seumpamanya lagi. Lantas dengan ‘alasan’ demikian lantaran ditaswilkan syaitan lalu orang tersebut menjadi mangsa umpatan dan fitnahnya.

Demikian, taswil yang digunakan syaitan untuk menyesatkan manusia. Manusia lalu mempergunakan taswil itu bukan saja untuk membebaskan dirinya daripada peringatan hati nuraninya sendiri akan tetapi digunakan juga untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukannya. Hal demikian demi menjaga status atau kedudukannya dalam pandangan orang ramai. Sedangkan mohon kemaafan atas kesalahan dan kekhilafan itu adalah suatu penghormatan dalam pandangan Islam. Al-Quran memberi peringatan kepada manusia perihal saudara-saudara Nabi Yusuf a.s yang telah bertindak melemparnya ke dalam perigi. Setelah itu mereka berusaha mencari alasan demi membenarkan perbuatan jahat lagi zalim itu, meskipun dengan terpaksa menipu bapanya. Tindakan mereka itu disebut sebagai taswil. Nabi Allah Yackub menempelak apa yang mereka lakukan itu dengan dengan penjelasan yang disebut oleh al-Quran: “…sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (buruk) yang kamu lakukan itu.” Wallahu A‘lam. (Petikan dari Buletin MINDA FTI, UTM – Disember 13 – Minda Editor).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: